HOME

ZOOSYS® - Zateplovací a Odvlhčovací Omítkový Systém

Podstata technického řešení

Uvedené nedostatky řeší užití souvrství ze speciálních omítek a štuku s tepelně technickými parametry v kombinaci se speciálním materiálem s keramickým plnivem s teplo odrazivou schopností, který má dvě základní funkce a to odraz až 85% tepelného záření (sálání) v obou směrech kolmo k aplikované ploše a aktivní odvod vlhkosti z  podkladu, aplikací souvrství na obvodový plášť dojde k  násobnému zlepšení parametrů tohoto pláště budovy, které jsou sledovány a dokládány v rámci energetické náročnosti budov, aplikací souvrství na budovy, u kterých se mají zlepšit tepelně izolační parametry dojde k aktivní ochraně budovy odrazem tepelného záření (fázový posun, tedy zpoždění prohřátí zdí, 6-8 hodin) a  zároveň k  vysychání podkladních vrstev (zdí apod.) a též ke klasickému izolování omítkou, souvrství se chová aktivně, proto dojde ke zlepšení koeficientu  tepelné vodivosti λ , kdy hodnota koeficientu klesá na  0,6-0,45, v rámci energetických tříd typicky dochází k přeřazení z třídy F neúsporná (velmi nehospodárná) do tříd úsporných.

Speciální omítky s tepelně izolačními parametry charakterizovanými součinitelem lambda (λ) v  hodnotách λ roven 0,08 a menší. Omítka se nanáší na podklad vyspravený a očištěný starý, např se stávající omítkou, nebo na podklad nový známými postupy. Tato omítka síle deset a  více milimetrů se opatří speciálním lepidlem s tepelnými parametry, nebo vápenným štukem, nebo jinou požadovanou závěrečnou vrstvou s výbornou propustností pro vodní páry.

Speciální materiál s keramickým plnivem a funkcemi odrazu sálavého tepelného záření v kombinaci s aktivním odváděním vlhkosti z podkladu na kterém je aplikován se dodává ve formě pasty = štuk, či emulze = nátěr.